• ÚNIA
  DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • ÚNIA
   DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
   SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   • ÚNIA
    DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Únia (predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky) vznikla v júli 1996. Členskú základňu tvoria v súčasnosti členské organizácie z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a logistiky s počtom viac ako 54 tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť.

Sídlo  Bratislava,  Bazová č. 2.

Je záujmovým združením s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb./organizácie zamestnávateľov. Vznikla s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.

Je riadnym členom vrcholovej slovenskej zamestnávateľskej organizácie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

(AZZZ SR; www.azzz.sk).

Únia zaujíma stanoviská k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov jej členov, najmä prostredníctvom tripartitných rokovaní na odvetvovej i národnej úrovni. Predkladá stanoviská a pripomienky k novoutvorenej legislatíve tak, aby táto v čo najväčšej miere vyhovovala potrebám členskej základne. Záujmy svojich členov presadzuje aj pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť podnikateľských podmienok členov Únie v podmienkach liberalizovaného európskeho sektoru.

Únia pôsobí v prospech ochrany záujmov svojich členov pri rokovaniach s ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv.

Vytvára stále i dočasné odborné pracovné sekcie, prostredníctvom ktorých poskytuje odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom.

Prezident a prezídium ÚDPT SR

prezident
JUDr. Igor Cap, MBA
WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. - predseda dozornej rady

Bencúrova 13, SK 040 02 Košice

055/6334 911

055/6324 080

igor.cap@iscsevice.sk

www.wgske.sk


I. viceprezidentka
JUDr. Gabriela Gajdošová
Železnice Slovenskej republiky, riaditeľka odboru riadenia ĽZ

Klemensova 8, SK 813 61 Bratislava

02/2029 7070

gajdosova.gabriela@zsr.sk

www.zsr.sk


viceprezident
Ing. Víťazoslav Moric, PhD.
ŽOS Vrútky, a.s. - prezident

Dielenská Kružná 2, SK 038 61 Vrútky

043 / 4282134

043 / 4281595

sekretariatpp1@zos-vrutky.sk

www.zos-vrutky.sk


viceprezidentka
Mgr. Beáta Janatová
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p. - vedúca odboru všeobecnej správy

Ivanská cesta 93, SK 823 07 Bratislava 216

02/4857 2160

02/4857 2162

beata.janatova@lps.sk

www.lps.sk


viceprezident
Mgr. Jaroslav Ivanco
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií

Dúbravská cesta 14, SK 841 04 Bratislava

jaroslav.ivanco@ndsas.sk

www.ndsas.sk

02/583 11 500


viceprezident
Ing. Miroslav Hopta
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. -Riaditeľ úseku prevádzky

Drieňová 24, SK 820 09 Bratislava

02/2029 7776

02/4342 0389

cargo.gr@zscargo.sk

www.zsskcargo.sk


viceprezident
Ing. Ján Lukáč
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

Rožňavská 1, SK 832 72 Bratislava

02/4446 1498

lukac.jan@slovakrail.sk

www.slovakrail.sk


viceprezident
Ing. Juraj Donoval, PhD.
Slovenská pošta, a.s. - riaditeľ úseku ĽZ

Partizánska cesta 9, SK 975 99 Banská Bystrica

048/433 92 06

02/5939 3255

kulfasova.dana@slposta.sk

www.posta.sk


Dozorná rada ÚDPT SR

Predseda DR
Ing. Miloslav Havrila
Železnice Slovenskej republiky - generálny riaditeľ

Klemensova 8, SK 813 61 Bratislava

02/20297000

gr@zsr.sk

www.zsr.sk


Podpredseda DR
Ing. Roman Koreň
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Rožňavská 1, SK 832 72 Bratislava

0911 152044

02/2029 2748

Koren.Roman@slovakrail.sk

www.slovakrail.sk


Členka DR
Ing. Marta Sztraková
Slovenská pošta, a.s. - riaditeľka sekcie personálnych služieb úseku ľudské zdroje

Partizánska cesta 9, SK 975 99 Banská Bystrica

0903624173

sztrakova.marta@slposta.sk

www.slposta.sk


Generálny tajomník ÚDPT SR

generálny tajomník
Ing. Ján Žačko

Bazová 2, 821 08 Bratislava

0903 722 116

02 / 5557 3525

gt@udpt.sk

www.udpt.sk