• ÚNIA
  DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • ÚNIA
   DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
   SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   • ÚNIA
    DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nový elektronický systém pomáha lodiam a plavidlám lepšie si plánovať ich plavbu : v sekcii Dokumenty

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Únia (predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky) vznikla v júli 1996. Členskú základňu tvoria v súčasnosti členské organizácie z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a logistiky s počtom viac ako 54 tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť.

Sídlo  Bratislava,  Bazová č. 2.

Je záujmovým združením s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb./organizácie zamestnávateľov. Vznikla s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.

Je riadnym členom vrcholovej slovenskej zamestnávateľskej organizácie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

(AZZZ SR; www.azzz.sk).

Únia zaujíma stanoviská k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov jej členov, najmä prostredníctvom tripartitných rokovaní na odvetvovej i národnej úrovni. Predkladá stanoviská a pripomienky k novoutvorenej legislatíve tak, aby táto v čo najväčšej miere vyhovovala potrebám členskej základne. Záujmy svojich členov presadzuje aj pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť podnikateľských podmienok členov Únie v podmienkach liberalizovaného európskeho sektoru.

Únia pôsobí v prospech ochrany záujmov svojich členov pri rokovaniach s ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv.

Vytvára stále i dočasné odborné pracovné sekcie, prostredníctvom ktorých poskytuje odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom.

Prezident a prezídium ÚDPT SR

prezidentka
JUDr. Gabriela Gajdošová
Železnice Slovenskej republiky, riaditeľka odboru riadenia ĽZ

Klemensova 8, SK 813 61 Bratislava

02/2029 7070

gajdosova.gabriela@zsr.sk

www.zsr.sk


I. viceprezident
Ing. Ján Lukáč
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

Rožňavská 1, SK 832 72 Bratislava

02/4446 1498

lukac.jan@slovakrail.sk

www.slovakrail.sk


viceprezident
Ing. Víťazoslav Moric, PhD.
ŽOS Vrútky, a.s.

Dielenská Kružná 2, SK 038 61 Vrútky

043 / 4282134

043 / 4281595

sekretariatpp1@zos-vrutky.sk

www.zos-vrutky.sk


viceprezidentka
Mgr. Beáta Janatová
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p., vedúca odboru všeobecnej správy

Ivanská cesta 93, SK 823 07 Bratislava 216

02/4857 2160

02/4857 2162

beata.janatova@lps.sk

www.lps.sk


viceprezident
Mgr. Jaroslav Ivanco
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií

Dúbravská cesta 14, SK 841 04 Bratislava

jaroslav.ivanco@ndsas.sk

www.ndsas.sk

02/583 11 500


viceprezident
Ing. Miroslav Hopta
AROS; Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., riaditeľ úseku prevádzky

Tomášikova 28 B, SK 821 01 Bratislava

02/2029 7776

02/4342 0389

cargo.gr@zscargo.sk

www.zsskcargo.sk


viceprezident
JUDr. Peter Dudič
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., generálny riaditeľ

Bencúrova 13, 040 02 Košice

055/633611

peter.dudic@wgske.sk

www.wgske.sk


viceprezident
Ing. Juraj Donoval, PhD.
Slovenská pošta, a.s., riaditeľ úseku ľudských zdrojov

Partizánska cesta 9, SK 975 99 Banská Bystrica

048/433 92 06

02/5939 3255

kulfasova.dana@slposta.sk

www.posta.sk


Dozorná rada ÚDPT SR

Členka DR
Ing. Marta Sztraková
Slovenská pošta, a.s., riaditeľka sekcie personálnych služieb úseku ľudské zdroje

Partizánska cesta 9, SK 975 99 Banská Bystrica

0903624173

sztrakova.marta@slposta.sk

www.slposta.sk


člen DR
Mgr. Peter Helexa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

0220297880

gt@slovakrail.sk

www.slovakrail.sk


člen DR
JUDr. Alexander Sako
Železnice Slovenskej republiky, generálny riaditeľ

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

0220297007

gr@zsr.sk

www.zsr.sk


Generálny tajomník ÚDPT SR

generálny tajomník
Ing. Ján Žačko
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ÚDPT SR)

Bazová 2, 821 08 Bratislava

0903 722 116

gt@udpt.sk

www.udpt.sk